Sense canvis en el servei de menjador a les escoles públiques per al nou curs

El Consell de Govern del Consell Comarcal així ho ha acordat

per Judith Espert

Societat, Educació

| Xevi Pujol

El servei de menjador i monitoratge dels centres públics i les escolles bressol de la comarca continuarà com al curs passat. És una decisió del Consell de Govern del Consell Comarcal, el qual ha desestimat la contractació d’aquest expedient, fet que ha comunicat a totes les parts implicades. L’ens supramunicipal té delegada aquesta competència pel Departament d’Ensenyament. És per això que a principis d’any es va reunir amb les direccions de les escoles i amb les AMPA’s per informar-los de la tramitació de l’expedient de licitació. Es pretenia contractar el servei durant tres cursos, a partir del 2019-2020, amb una possible pròrroga de dos cursos acadèmics més.


L’expedient es va aprovar per Consell de Govern el 21 de maig. Les ofertes es podien presentar fins al 20 de juny, però tres dies abans d’aquesta data l’Associació de Menjadors Ecològics va presentar davant el Consell Comarcal el recurs especial en matèria de contractació, el qual havia presentat prèviament davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. L’entitat, a més, sol·licitava com a mesura cautelar la suspensió del procediment de contractació. L’endemà, el Departament d’Economia i Hisenda va comunicar la interposició davant d’aquest tribunal d’un recurs especial en matèria de contractació, a instàncies de l’entitat. Donava dos dies hàbils al Consell per presentar la documentació requerida. L’ens supramunicipal així ho va fer i va publicar al perfil del contractant la suspensió de l’obertura d’ofertes, a l’espera de la decisió del Tribunal.


Transcorregut més d’un mes des de l’oposició de la suspensió, el Tribunal encara no s’havia pronunciat tant pel que fa a la mesura cautelar com al fons de l’assumpte. Un fet al qual se suma que la licitació del servei es va suspendre sense haver obert les ofertes. Des del Consell de Govern, a més, es descarta que l’empresa que actualment efectua el servei ho faci fins a un cop s’adjudiqui el contracte i que el canvi es produeix a mig curs.


Unes circumstàncies que han provocat que el Consell desisteix la tramitació de l’expedient i la seva tramitació mitjançant procediment obert. En els acords adoptats també s’insta a l’àrea d’Ensenyament i totes les involucrades de la corporació a dur a terme les actuacions necessàries per iniciar un nou expedient d’aquesta contractació per la gestió del servei.