La llei de crèdit hipotecari

El passat dia 16 de març de 2019, les Corts Generals van aprovar la Llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, Llei 5/2019 de 15 de març, que va entrar en vigor el dia 16 de juny passat.

La nova norma suposa una millora en molts aspectes, sobretot en la protecció dels usuaris

 

 

 

 

 

Aquesta Llei té per objecte la transposició de la Directiva del Parlament Europeu del Consell, la 2014/17/UE, de data 4 de febrer de 2014, essent el seu objectiu últim reforçar les garanties per als prestataris en el procés de contractació del préstec hipotecari i evitar, en última instància, l’execució d’aquests tipus de préstecs en la via judicial i conseqüent pèrdua de l’habitatge.

 

La nova norma suposa una millora en molts aspectes, sobretot en la protecció dels usuaris i la informació més gran. Alguns punts importants a destacar són:

-La protecció del consumidor, entenent com a tal, aquella persona física que no actua en l’àmbit de la seva activitat professional o empresarial i també als col·lectius com treballadors autònoms (fins ara exclosos d’aquest àmbit de protecció).

-Aclareix qui ha de pagar les despeses de la constitució de la hipoteca: essent els bancs qui hauran de pagar la Minuta del Notari, del Registrador de la Propietat i de la Gestoria que s’encarregui dels tràmits. També pagaran l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats. El consumidor haurà de fer-se càrrec de l’import de la Taxació de l’immoble.

-Acaba amb la clàusula sòl.

-Redueix les comissions màximes a pagar en el cas que el prestatari vulgui realitzar amortitzacions totals o parcials.

-Es limiten els casos en què les entitats bancàries poden declarar el venciment anticipat del préstec hipotecari.

En definitiva, la nova norma, pretén reforçar el principi de transparència, amb l’objectiu de garantir que els consumidors rebin la informació necessària tant abans de la contractació, com en el moment de la firma de la hipoteca.

 

Per això, estableix que, dies abans de la firma de l’escriptura notarial, els prestataris vagin a la Notaria, i el Notari els informarà sobre les clàusules específiques recollides en els documents que l’entitat bancaria els ha fet arribar del préstec que han negociat. Aleshores el Notari aixecarà una acta de l’assessorament prestat i que el prestatari/s ha entès i accepta el contingut dels documents. Per tant, caldrà anar al Notari en dos dies diferents, un per rebre l’assessorament i l’altre per signar l’escriptura de préstec hipotecari.

 

Cal dir també, que tots aquests canvis són d’aplicació només per aquelles hipoteques que es formalitzin a partir del dia 16 de juny de 2019.